Om Tat Sat Sri Narayana Tu

Purushottama Guru Tu

Siddha Buddha Tu Skanda Vinayaka

Savita Pavaka Tu

Brahma Madhya Tu Yahova Shakti Tu

Ishu Pita Prabhu Tu

Rudra Vishnu Tu Rama Krishna Tu

Rahima Tao Tu

Vasudev Go-Vishvarupa Tu

Chidananda Hari Tu

Advitiya tu Akala Nirbhaya

Atmalinga Shiva Tu

Atmalinga Shiva Tu